กิจกรรมที่ 8

การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ (The Best Practice)

เลือกมหาวิทยาลัยเพื่อค้นหา

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ลำดับ ชื่อ นามสกุล มหาวิทยาลัยที่สังกัด ประเภท
1 นาย ภานุพงศ์ นิลตะโก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ 1.การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย
2 ดร. วิญญู ปรอยกระโทก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ 2.การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ
3 นางสาว วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ 2.การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ
4 ผศ. พัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ 2.การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ
5 ดร. แสงทอง บุญยิ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ
6 อาจารย์ อธิปัตย์ สายสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3.การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
7 อาจารย์ ศนียา พันธ์ศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย
8 ดร. นิลุบล วิโรจน์ผดุงพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ 2.การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ
9 อาจารย์ วิมลศรี เกตุโสภณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย
10 นาย อานนท์ บัวศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ 2.การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ
11 นาย เจษฎา ร่มเย็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ 2.การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ