รายชื่อผู้เข้าร่วม

เลือกมหาวิทยาลัยเพื่อค้นหา

รายชื่ออาจารย์ผู้เข้าร่วม

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง มหาวิทยาลัยที่สังกัด
1 นาย เอกชัย คุปตาวาทิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 ดร. จิราภา ชาลาธราวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 ผศ. กิ่งกาญจน์ มูลเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
4 นาย ชัยมงคล ผลแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
5 ผศ. สุชาดา ศรีเชื้อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ
6 อาจารย์ ศนียา พันธืศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 นาย วิวัฒน์วงศ์ บุญหนุน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 นาง ณัฏฐนันท์ นิวาสวุฒิกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ
9 นาย ณัฐพล ช่องดารากุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
10 อาจารย์ กรณิศ เปี้ยอุดร อาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
11 อาจารย์ ปรีดา ตัญจนะ อาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
12 นาง สุมลมาลย์ อรรถวุฒิชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
13 นาย วัลลภ อรุณธรรมนาค อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
14 นาง วาสนา ศิลป์รุ่งธรรม ผช คณบดีด้านสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
15 นางสาว บุบผา ฐานุตตมานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
16 ดร. อัครวัฒน์ จตุพัฒน์วโรดม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
17 นาย พุทธิวัต สิง์ดง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
18 นาย พุทธิวัต สิงห์ดง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
19 นาง สวรรยา หาญวงษา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
20 ดร. ยุทธนา คล้ายอยู่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
21 นาย ชาญยุทธ จันทร์ศิริ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
22 นางสาว อภิญญา จิวยงเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
23 ดร. อชิตพล พลเขต อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
24 นางสาว อังคณา ยิ่งคำแหง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
25 นาย ภัทรพงศ์ เรืองฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา หัวหน้าแผนกงานวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
26 นาย ฐัพไทย ถาวร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
27 นาย ชาญเดช ท้าวโสม นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
28 นาย ฐานันดิ์ สินอำนวย นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
29 นาย อดิศร แฝกสิน นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
30 นาย อภิวัฒน์ ป้องนิล อุปนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
31 นาย นพดล สายคติกรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
32 อาจารย์ นิตยา เอกบาง อาจารย์ผู้ควบคุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
33 นาย ตะวัน แก้วลังกา นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
34 นาย สิทธิโชค อินทะญาติ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
35 นาย เมธี จันทโร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ
36 นาย เอกธนัช ศรีบุญมา นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
37 นางสาว ณิชกร คล่องการ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
38 นางสาว ฉัฐนันท์ โพธิ์หมื่นทิพย์ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
39 นางสาว ถิรภร เพชรรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
40 อาจารย์ พสชนันท์ บุญช่วย อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
41 อาจารย์ ณัฐปภัสร์ เทียนจันทร์ อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
42 นางสาว ณิชากร คล่องการ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
43 นางสาว ถิรพร เพชรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
44 นางสาว คณิศร์ณิชา กัญจสิริสกุลโชค นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
45 อาจารย์ นฤทธิ์ เกิดวิเมลือง อาจารย์ งานที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
46 อาจารย์ กรรณิกา บุญเกษม คณะกรรมการการจัดแข่งขัน กิจกรรมที่ ๔ การแสดงนิทรรศการผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
47 ผศ. พัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
48 อาจารย์ เนรัญชลา กำไลทอง หัวหน้าสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
49 ผศ.ดร. ทรรศิน ศรีวราพงศ์ หัวหน้าสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
50 รศ. กฤติยา ร่างสม หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
51 ดร. กรรณิการ์ นามวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
52 นางสาว ลักขณา บุญณรงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
53 นางสาว รัตนากร ชาญชลยุทธ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
54 ผศ.ดร. กาญจนา พันธ์ุเอี่ยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
55 อาจารย์ เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
56 ผศ.ดร. วีรวัลย์ ปิ่นชุมพลแสง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
57 นางสาว อนุสรา ผิวชะอุ่ม นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
58 ดร. ฉลอง รัตนพงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
59 นาย อธิสิทธิ์ นุชเนตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
60 อาจารย์ สุภาวดี มะณีวงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
61 นาง นนลษร บุญเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ
62 ดร. ปริญญา มากลิ่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักลงทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
63 ดร. ขวัญฤทัย บุญยะเสนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักลงทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
64 รศ.ดร. พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
65 อาจารย์ วรวิทย์ เลาหะเมทนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
66 ผศ.ดร. วรรณพร ทีเก่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
67 นางสาว นาขวัญ รัตนมงคล นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
68 นางสาว อรทัย ใจกาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
69 นาง สุมลมาลย์ อรรณวุฒิชัย อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
70 อาจารย์ กรปภา จันทาพูน อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
71 อาจารย์ ณฐมน ทรัพย์บุญโต อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
72 ดร. ฐาณิญา อิสสระ อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
73 นาย กิตติพงษ์ วงค์กองแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
74 นาง พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ
75 นางสาว สุมาลี เอกพล รองคณบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ
76 นางสาว ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ
77 นางสาว จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ
78 นางสาว กนกวรรณ ศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ
79 ดร. ธัญวรัตน์ สุวรรณะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
80 นาย อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ
81 นางสาว ทัศนีย์ เอี่ยมทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ
82 อาจารย์ สมบัติ คชายุทธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ
83 ผศ.ดร. มะดาโอะ สุหลง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
84 ผศ. ศศกร กฤษณะเสถียร หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
85 ดร. ชฎาณัฎฐ์ ปิยะวิบูลย์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
86 อาจารย์ ธัชพงศ์ กระตือหน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
87 ดร. อุมาวสี ศรีบุญลือ หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
88 ผศ. สุรชัย เอมอักษร รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
89 นางสาว มณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง หัวหน้าสำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
90 นางสาว มารีนา อรุณบุญลือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
91 นางสาว ศศิธร เพียรอ้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
92 นางสาว อาริสาย์ รุ่งเรืองผล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม
93 นางสาว นาตยา ภูมิโคกรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
94 นางสาว นันทวัน วัฒนมงคลสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ
95 อาจารย์ อธิยุต ทัตตมนัส อาจารย์ควบคุมกิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ
96 อาจารย์ พันธ์ศักดิ์ ทองแย้ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
97 อาจารย์ วันดี หิรัญสถาพร อาจานย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
98 รศ. รุ่งทิวา ชูทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
99 ผศ. พรทิพย์ บุญทรง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
100 อาจารย์ นงลักษณ์ ลัคนทินากร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
101 ดร. พัสกร สิงห์โต อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
102 อาจารย์ พรพรรณ อิทธิรัตนสุนทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
103 อาจารย์ กัลยา รัตนศิวะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
104 ดร. ชัชชุดา จิระนันทิพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
105 ดร. ณัฐปภัสร์ ฤทธิ์วัฒนวาณิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
106 อาจารย์ จิตติมา จันทรพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
107 ดร. ณปภัช สุขนันทศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
108 อาจารย์ ฉ้อยฝ้า แซ่คู่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
109 ผศ.ดร. หงษ์ศิริ ภิยโยดิลกชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
110 ดร. มนต์รวี ทองเสน่ห์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
111 อาจารย์ ธรรญชนก นิลมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
112 อาจารย์ วิลาวัณย์ วิเศษวัชร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
113 ผศ. ชนาธิป วิทาโน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
114 อาจารย์ มยุรี สวัสดิ์เมือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
115 ผศ.ดร. ธิติมา พลับพลึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
116 ผศ.ดร. ปิยพงศ์ พลับพลึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
117 อาจารย์ จุฑามาศ ราห์ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
118 ผศ.ดร. กนกเนตร เปรมปรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
119 อาจารย์ อาทิตย์ บุญซ้อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
120 นางสาว สาวิตรี เสนาพิทักษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
121 นางสาว หงษ์สา สมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
122 นางสาว สวัสดิ์ ชมภูจักร์ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
123 นางสาว พรรณิภา วีระกิตติสิน นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
124 นาง ธวัลรัตน์ สุติคา นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
125 นางสาว วิภาดา เขียนนอก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
126 นางสาว ปรีชยา ปิ่นมะณี นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
127 นางสาว ชไมพร คงโพ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
128 นางสาว อริษา พลนาค นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
129 นางสาว มนทกานต์ พิระพงศ์ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
130 นางสาว วันวิสา พังงา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
131 นางสาว กฤษตะวัน กลั่นกลิ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
132 อาจารย์ เกื้อกูล ตาเย็น หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
133 ผศ.ดร. กาญจนา พันธ์เอี่ยม อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
134 อาจารย์ กรรณิการ์ บุญเกษม หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
135 ดร. อารีย์ มยังพงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
136 ผศ.ดร. นพนภา จุลโลบล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
137 นางสาว วิภาวรรณ ทองเนียม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
138 ดร. เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
139 นาย บารมี โอสธีรกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
140 ผศ.ดร. ชลีนุข คนซื่อ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
141 อาจารย์ รพีพร เพ็ญเจริญกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
142 อาจารย์ จิระวดี ตั้งสกุลทองปาลี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
143 ดร. ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ
144 อาจารย์ สุรัชฎา เมฆขลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
145 อาจารย์ พีรศุษม์ ทองพ่วง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
146 ผศ. สุชาดา ศรีเขื้อ รองคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ
147 ดร. เกวลี แก่นจันดา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
148 ดร. วัชรินทร์ วรินทักษะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
149 ดร. เบญจวรรณ ศฤงคาร ผู้ช่วยคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
150 ผศ. จิตรลดา ตรีสาคร ผู้ช่วยคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
151 อาจารย์ ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
152 อาจารย์ บุญเรียม ทะไกรราช ผู้ช่วยคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
153 อาจารย์ พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
154 นาง กัณหา โฉมศรี นักวิชาการปฏิบัติการ งานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
155 อาจารย์ มนัส บุญวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
156 อาจารย์ ศิริภรณ์ ศิลปวานิช หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
157 ดร. สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
158 อาจารย์ นิพล แก่นโกมล รองคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
159 ผศ. กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
160 อาจารย์ มันทนา รังษีกุล ผู้ช่วยคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
161 อาจารย์ พลภัทร พลบูรณ์ รก.หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
162 ดร. ธนากร รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
163 อาจารย์ วริสรา ยงยิ่งประเสริฐ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
164 อาจารย์ วีรยุทธ สวัสดิ์กิจไพโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
165 นาง สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
166 นาย ทิชัย อินทนิล นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
167 นางสาว วัชณิญา ใจหาญ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
168 นาย สุจิน ยิ้มเนียม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
169 นางสาว กนกอร อรุณทวีรุ่งโรจน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
170 ดร. พณีพรรณ สมบัติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
171 นางสาว สุภาวดี มีนาภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
172 นางสาว ฉันท์ชนก กิ่มแก้ว นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
173 นาย ฉัตรชัย สายสุข นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
174 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ิอินต๊ะ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
175 นาย ปฐมพงษ์ ริณพัฒน์ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
176 นางสาว วิรัลดา สืบสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
177 ดร. กัญจณ์ชญา ชัยวิรัตน์นุกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
178 นางสาว อังคณา ลีรัตนานุกูลศิริ อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
179 นางสาว เฉลียว บุตรวงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสิติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
180 นางสาว พรวิภา พุทธาโร นักวิชาการงานบริการวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
181 นาย ณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
182 นาย กุลบัณฑิต แสงดี อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
183 ผศ. ณชภัทร พิชญมหุตม์ หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
184 นาย ประวิทย์ พุ่มพา หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
185 นางสาว อรวรรณ ชุณหปราณ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
186 นาย สาโรช หว่างนุ่ม หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
187 นางสาว ดลฤดี ศรีมันตะ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
188 นาง จุฑาภรณ์ ยอดเสนีย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทัวไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
189 นางสาว สุพัตรา สมจิตต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
190 นาย ทศพร กลิ่นหรั่น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
191 นางสาว ชนม์ณภัทร พูลบัว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
192 นาย อานนท์ ทับเปรม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
193 นาย สุระศักดิ์ แย้มเดช พนักงานขับรถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
194 นาย สมพงษ์ เอี่ยมคง พนักงานขับรถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
195 นาย กัญจน์ ดลกุลชัย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
196 นางสาว อุไรวรรณ ชาญชลยุทธ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
197 นาย วรพล แจ่มสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
198 นาย ธนาชัย จันทชาต นักวิชาการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์