มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 เป็นสถาบันอุดมศึกษาสายอาชีพเปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทและมีรากฐานมาจากการหลอมรวมตัวกันของสถาบันการศึกษาสายอาชีพที่มีชื่อเสียงและประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน 3 แห่งคือ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต้หรือการช่างสตรีพระนครใต้

     มีชื่อเสียงในความเชี่ยวชาญด้านงานช่างสตรี อาทิ งานตัดเย็บเสื้อผ้าและออกแบบแฟชั่น งานประดิษฐ์และจัดดอกไม้ อาหารอาหารแปรรูป วิทยาศาสตร์การอาหาร ซึ่งมีประวัติศาสตร์มานานกว่า 80 ปี

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯหรือวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ

     มีชื่อเสียงในความเชี่ยวชาญทางด้านช่างอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยว การโรงแรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องเรือนวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์ เคมี ช่างสำรวจ ช่างภาพซึ่งมีประวัติศาสตร์มานานกว่า 60 ปี และ>

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ

     มีชื่อเสียงในความเชี่ยวชาญในด้านบริหารธุรกิจการตลาดและภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ซึ่งมีประวัติศาสตร์มานานกว่า 30 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจึงนับว่าเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสายวิชาชีพที่ครบวงจรใน3 กลุ่มความรู้คือ      1) กลุ่มการบริหารจัดการ (Management)  ได้แก่ การตลาด การบัญชี การจัดการระบบสารสนเทศ การประเมินราคาทรัพย์สิน
     2) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy Industry)  เป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านประกอบด้วยหลักสูตรทางด้านไลฟ์สไตล์และหลักสูตรด้านงานบริการ ได้แก่ สิ่งทอและแฟชั่น การออกแบบอุตสาหกรรม ช่างภาพ ช่างพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยวและบริการการโรงแรม อาหารไทย อาหารแปรรูป อาหารไทยฮาลาล
     3) กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)  ได้แก่ อากาศยาน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล อุตสาหการ สำรวจ วิศวกรรมเคมีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

     ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทใน 7 คณะและ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ วิทยาลัยนานาชาติ
     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีชื่อเสียงและความโดดเด่นในด้านการพัฒนาบุคลากรในสายบริหารธุรกิจและการพาณิชย์ เข้าสู่ องค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมมานับตั้งแต่ที่มีการบริหารจัดการในรูปแบบของวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ และวิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ บัณฑิตส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ทำงานเก่ง ทำงานเป็น รู้งาน สามารถทำงานกับองค์กรได้ทันทีโดยไม่ต้องนำไปฝึกปฏิบัติใหม่ จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ และยิ่งทวีความเข้มข้นมากขึ้นด้วยเทคนิคและแนวคิดในการเรียนการสอนแบบเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ หรือ Creative Technology ที่เน้นการเรียนแบบคิดนอกกรอบ เพื่อมุ่งหาคำตอบใหม่จากปัญหาเดิม อันเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคของการแข่งขัน และการค้าที่ไร้พรมแดน

     คณะบริหารธุรกิจจากราชมงคลกรุงเทพ มีจุดเด่นในด้านการออกแบบหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เข้มข้นโดยมีการจัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้ จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงทั้งในสายวิชาการและสายวิชาชีพ บวกกับรูปแบบการเรียนแบบบูรณาการ และการเรียนรู้จากปัญหาจริง เพื่อมุ่งเน้นให้บัณฑิตของคณะมีความรู้ที่ทันสมัยและเท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอยู่ตลอดเวลา และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปฏิบัติงานในองค์กรได้ทันทีที่จบการศึกษา
     หลักสูตรที่เปิดสอน และแนวทางประกอบอาชีพ
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 6 หลักสูตร
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 4 ปี ภาคปกติ (วุฒิที่รับ ม.6/ปวช.) • แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา เจ้าหน้าที่การเงิน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักวิเคราะห์สินเชื่อ ที่ปรึกษาทางการเงิน พนักงานธนาคารและสถาบันการเงิน งานด้านการประกันภัย ผู้ประกอบการธุรกิจ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ภาคปกติ (วุฒิที่รับ ม.6) • แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา ผู้ดูแลสื่อ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ตัวแทนผลิตสื่อองค์กร ที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ผู้เชียวชาญด้านการสื่อสารและวัฒนธรรม ผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ฝ่ายกิจการสังคม
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน 4 ปี ภาคปกติ (วุฒิที่รับ ม.6/ปวช.) • แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ประเมินโครงการอสังหาริมทรัพย์ เจ้าหน้าที่ประเมินความเสียหายของทรัพย์สิน ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 4 ปี ภาคปกติ / เทียบโอนรายวิชา (วุฒิที่รับ ม.6/ปวช./ปวส.) • แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา ทำหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ ผู้ดูแลและออกแบบ Website ผู้บริหารระบบเครือข่าย ออกแบบงานมัลติมีเดีย บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ บุคลากรด้าน ICT ขององค์กร และผู้บริหารระบบสารสนเทศ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 4 ปี ภาคปกติ / เทียบโอนรายวิชา (วุฒิที่รับ ม.6/ปวช./ปวส.) • แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงานบุคคล เลขานุการ การจัดการทั่วไป การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการสำนักงานของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ฝ่ายพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการธุรกิจ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 4 ปี ภาคปกติ / เทียบโอนรายวิชา (วุฒิที่รับ ม.6/ปวช./ปวส.) • แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา ผู้บริหารด้านการขาย การตลาด ฝ่ายจัดซื้อ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัยการตลาด ผู้ประกอบการด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้ประสานงานด้าน Logistic ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ผู้ประกอบการธุรกิจ
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล 4 ปี ภาคปกติ / เทียบโอนรายวิชา (วุฒิที่รับ ม.6/ปวช./ปวส.) • แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา นักวิเคราะห์ข้อมูล นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักการตลาดสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Marketing) เจ้าของธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทำธุรกิจ นักวิจัยธุรกิจดิจิทัล ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจออนไลน์ ที่ปรึกษางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ
4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 4 ปี ภาคปกติ / เทียบโอนรายวิชา (วุฒิที่รับ ม.6/ปวช./ปวส.) • แนวทางประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา พนักงานบัญชี ผู้ทำบัญชีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผู้ตรวจสอบภาษีอากร (Tax Audit) ผู้ตรวจสอบภายใน (CIA) ผู้ประกอบการธุรกิจ ร


อาคาร 50 ปี พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ


อาคาร 2 อาคาร 4 และอาคาร 9 พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ