รายชื่อผู้เข้าร่วม

เลือกมหาวิทยาลัยเพื่อค้นหา

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ลำดับ ชื่อ นามสกุล มหาวิทยาลัยที่สังกัด กิจกรรมที่เข้าร่วม ประเภท สถานะ
1 นางสาว พรพิมล สุขสวัสดิ์นุวงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
2 นาย ชานน สุวรรณมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
3 นางสาว เบญญาภา แซ่เฮ้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
4 นาย วัฒนชัย ทุมวารีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
5 นางสาว พัชริดา อิ่มใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
6 นาย สิริยานนท์ บุปผาสิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
7 นางสาว สาวิตรี คงสังข์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
8 นาย วัชรากร ดิษสมาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
9 นาย นำโชค เริ่มฤดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
10 นางสาว ยศวดี ศุภธนากรกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
11 นาย ภิญโญ พื้นชมภู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
12 นาย จักรกฤษณ์ อุ่นยวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
13 นางสาว ณัฏฐวีฤ์ จิตต์พูลผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
14 นางสาว ณัฏฐณิชา บำรุงชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
15 นางสาว อนุชิตา สิงหราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
16 นางสาว ภานรินทร์ ชัยรุ่งโรจน์กิตติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
17 นางสาว กชพร น้อยศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
18 นางสาว จิรนันท์ สุภวรรณวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
19 นางสาว กัญญารัตน์ อนุทูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
20 นางสาว อริศรา ศรีรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
21 นางสาว เพ็ญนภา สังข์เงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
22 นางสาว กนิษฐา ชมภูศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
23 นางสาว สุพิชญา บุญรอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
24 นางสาว สุกัญญา โวหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
25 นางสาว ชลธิชา นางงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
26 นางสาว กนกวรรณ ปัญญาวิภาส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
27 นางสาว ธนัชพร ไพรัมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
28 นางสาว ศรัณญา นวลนุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
29 นางสาว อรอุมา คุ้มภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
30 นางสาว บุญญาพร นิลเกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
31 นางสาว สุพรรษา สุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
32 นางสาว ณัฐฐินันท์ หนูพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
33 นางสาว ภัทรลดา แก้วมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
34 นางสาว ณิชกานต์ จิรญาดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
35 นางสาว สุธิดา พิทักษ์ผลไพศาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 4 ไม่มีประเภท
36 นางสาว อภิสรา นิลาวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 4 ไม่มีประเภท
37 นาย กฤตณัฐ ปิยะรุจิรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 4 ไม่มีประเภท
38 นาย สุเมธี ศรีบุญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 4 ไม่มีประเภท
39 นางสาว ศิริรัชต์ เทพอำนวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 5 1.ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40 นาย ภาณุวัฒน์ เกตุสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 5 2.ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
41 นางสาว บงกชพร อัญญะโพธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 5 1.ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42 นางสาว นภาภรณ์ อารีวโรดม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 5 1.ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43 นางสาว รวินท์นิภา แน่นหนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
44 นางสาว บุญธิตา ทองหล่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
45 นางสาว รัชนีกร แสงอร่าม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
46 นาย อภิสิทธิ์ พลหาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 7 3.ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมหรือจิตอาสา
47 นางสาว บุญญาภา ราชบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 7 3.ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมหรือจิตอาสา
48 นาย ธีระ เชิงสุขศิริกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 7 3.ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมหรือจิตอาสา
49 นาย ธีระภัทร เชื่อนะรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
50 นาย นวัตกรณ์ สมบุญมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
51 นางสาว อภิญญา หล่อศิริเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
52 นาย ภาคภูมิ พินโยศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
53 นาย ภานุพงศ์ พรมเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
54 นาย สรวิชญ์ ศรีณพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
55 นาย ภาณุวัฒน์ พันธ์พิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
56 นาย บดิณษ์เดชา ปิ่นอนงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
57 นาย มณฑล เปลี่ยนสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
58 นาย วริทธิ์ อภิวัฒน์วราวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
59 นาย วีรภัทร อักษรเภตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 10 1.Gen.Boy
60 นางสาว พลอยมณี ชาติเงี้ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 10 2.Gen.Girl
61 นาย จักรกฤษ คำโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 10 3.Gen.Ladyboy
62 นางสาว ชนินาถ ศรีพรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
63 นาย ธนกิจ พุทธรังษี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
64 นางสาว วริสา โตแป้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
65 นางสาว ศศิพร ฮับซัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
66 นางสาว ศศิวิมล ศิริสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
67 นางสาว เบญจวรรณ ด้วงสิงห์คำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
68 นางสาว จิราพร พ่วงดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
69 นางสาว กนกวรรณ กระจ่างเดือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
70 นาย ปรัชญา ตามวิสัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
71 นางสาว นวพร อ่อนจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
72 นางสาว ณัฏฐา ตินานพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
73 นางสาว นภาเพ็ญ สินนาคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
74 นาย กิตติศักดิ์ ไร่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
75 นาย สุรไกร ไชยลังกา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
76 นางสาว สิริมนต์ ฤทธิ์นาคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
77 นาย ศุภกร ตีระศิริพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
78 นางสาว มนตรา วัฒนาเรืองรอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
79 นางสาว ศนิสา สงบกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
80 นางสาว สุทธิดา คงแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
81 นางสาว ชนากานต์ สุวรรณพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
82 นางสาว สุภัทรา บุญดวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
83 นางสาว นนทิชา ทุมทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
84 นางสาว ไอรดา อยู่ศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
85 นางสาว ฮวง ลินจิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
86 นางสาว กาญจนา สัตย์ธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
87 นางสาว ลู ฮัวลิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
88 นางสาว บัณฑิตา แสงทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 4 ไม่มีประเภท
89 นางสาว ปาลีรัตน์ คงรวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 4 ไม่มีประเภท
90 นางสาว ปิยาภา สัมฤทธิ์เปี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 5 1.ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
91 นาย อินทัช สัตย์ถาวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 5 1.ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
92 นางสาว ระพีพัฒน์ สารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 5 2.ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
93 นาย ณัฐดนัย จันทร์กระทึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 5 2.ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
94 นาย ฐาปนา วรรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
95 นาย เมธิส วิชัยดิษฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
96 นางสาว ฐิตินันท์ ปรางประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
97 นาย จิระศักดิ์ จันทร์หอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 7 3.ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมหรือจิตอาสา
98 นางสาว กวินธิดา ผิวสุพนธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 7 3.ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมหรือจิตอาสา
99 นาย ปิยะชาติ อินพหล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 7 3.ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมหรือจิตอาสา
100 นาย เตชิต คุ้มภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
101 นาย ชนันตพล กองกมล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
102 นาย ณฐกร ต๊ะปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
103 นาย ณัฐชนน พงศ์โภชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
104 นาย พีรดนย์ ลิ้มรสสุคนธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
105 นาย เกียรติศักดิ์ แก้วสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
106 นาย สรศิษฎ์ จันทร์ศิริขจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
107 นาย วัชรวิทย์ ประสูตร์แสงจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
108 นาย อัครวินท์ คล้ายสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
109 นาย ธนกร ธรรมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
110 นาย กฤษณะพงศ์ สิงห์สถิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 10 3.Gen.Ladyboy
111 นาย ทัตธน เชิดชูมาลัยกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 10 1.Gen.Boy
112 นางสาว มัลลิกา กิลส์ด็อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 10 2.Gen.Girl
113 นางสาว ณิชารัศม์ ไสวจิรวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
114 นางสาว พัชราภรณ์ มิคร้าม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
115 นางสาว ณัฐมนต์ ช่างหลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
116 นาย ภาคิน ล้อธรรมจักร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
117 นางสาว อมรสตรี จันทร์บุญเพียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
118 นางสาว สุชัญญา บุญทัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
119 นาย ทนุ ปะวะเท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
120 นาย วรวิทย์ ลิมสัมพันธ์เจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
121 นางสาว ชนากานต์ แสงจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
122 นาย ชาตรี วงศ์ศรีทรายงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
123 นาย ปฐมพงศ์ อินนุพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
124 นาย อาริชย์ นวลชื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
125 นางสาว ภริษา คูหาสันติสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
126 นางสาว ณภัทร์ วัตุยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
127 นางสาว นริศรา จันทร์เถื่อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
128 นาย ศิราวุฒิ ดูเบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
129 นางสาว เกศินี มารวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 2.ทีมงานประกอบฉากบนเวที
130 นางสาว น้ำฝน สิทธิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
131 นางสาว ชุติมณฑน์ พงศ์พิจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
132 นางสาว ศตพร เอี่ยมโฉม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
133 นางสาว ขวัญฤดี เพชรแจ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
134 นางสาว อรวรรณ กล่ำวงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
135 นางสาว อารียา บุญศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
136 นางสาว ฝนสรวง อยู่กลิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 4 ไม่มีประเภท
137 นางสาว อัญมณี กันทิยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 4 ไม่มีประเภท
138 นาย นิรวิทย์ เทพสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 5 1.ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
139 นาย อาทิตย์ กุมภิโร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 5 1.ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
140 นางสาว สุวพัชร อิ่มแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
141 นางสาว ชิมมิ ดีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
142 นางสาว ลิเดีย รีนแลนเดอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
143 นาย สุวิจักขณ์ วรพรรุจี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 7 1.ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
144 นางสาว ณัฐริกา ชลสินธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 7 1.ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
145 นางสาว วรัญธร ทิพย์อักษร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 7 1.ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
146 นาย วทัญญู จิรทวีวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
147 นาย พีรภพ วงศ์ภูมิประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
148 นาย พิมาณพรหม สมัครกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
149 นาย พรหมพิมาณ สมัครกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
150 นาย ศาสตรา สุทธะลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
151 นาย วีรภัทร บอขุนทด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
152 นาย กัมปนาท กล้าหาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
153 นาย เสฎฐวุฒิ พรมอยู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
154 นางสาว อารียา อาจหาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
155 นาย ปฐวี กิจพิพิธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
156 นาย ภัทรานิษฐ์ สีอ่อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 10 3.Gen.Ladyboy
157 นางสาว อมรรัตน์ เจือทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 10 2.Gen.Girl
158 นาย วุฒินันทน์ สุขทองหล่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 10 1.Gen.Boy
159 นางสาว ทิพย์วรรณ พุมาเกลียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
160 นางสาว ชนินาถ ถึงคำภู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
161 นางสาว ณัฐริกา นรินทรางกูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
162 นางสาว วราภรณ์ เกตุขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
163 นางสาว อัจฉรา ช่องผม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
164 นาย กฤษฎิ์ชานน เติมพิมล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
165 นาย ณัฐพงศ์ มาลังกา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
166 นาย สุทิน มาเยอะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
167 นาย อริย์ธัช มั่นดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
168 นางสาว ปาริชาติ อารักษ์วาณิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
169 นางสาว ปพิชญา ศรีน้อยเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
170 นางสาว ปัทมา ชาวประทุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
171 นางสาว วัชรี แรกพินิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
172 นาย สุทธิพงศ์ เรณูแย้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
173 นางสาว นภัทรสรณ์ เลิศพิพัฒนานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
174 นาย ศุภกานต์ บุตรแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 2.ทีมงานประกอบฉากบนเวที
175 นางสาว ศรุตา จันทะดวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
176 นาย ณัฐพล บุญสิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 2.ทีมงานประกอบฉากบนเวที
177 นางสาว อัญมณี สุขราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
178 นางสาว ชัชมนต์ หวังผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
179 นางสาว ศรุตา กลมกล่อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
180 นางสาว ศรีวิมล กลิ่นน้ำเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
181 นางสาว ศศิวิมล แสนสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
182 นางสาว ณัชชา อิงทรงพล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
183 นางสาว สุนิสา วอนจวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
184 นางสาว สโรชา สำอางค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
185 นาย สามชัย ธนอัชชะอนันต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 2.ทีมงานประกอบฉากบนเวที
186 นาย อัครพนธ์ บวรวัฒนวานิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 2.ทีมงานประกอบฉากบนเวที
187 นาย พลวัฒน์ พะวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 2.ทีมงานประกอบฉากบนเวที
188 นางสาว สุวนันท์ หอมสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 4 ไม่มีประเภท
189 นางสาว เกษราภรณ์ ศรีสุนทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 4 ไม่มีประเภท
190 นางสาว อนุสรา ผิวชะอุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 4 ไม่มีประเภท
191 นางสาว พิมพ์วิภา พิสุทธาภิวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 4 ไม่มีประเภท
192 นางสาว ชลิดา แก้วเมธากุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 5 1.ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
193 นางสาว ฟรอย ทองรับแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 5 2.ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
194 นางสาว พชร แจ่มใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
195 นาย พีรดนย์ สนใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
196 นาย สันติ แสงเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
197 นางสาว ภัทรภรณ์ ทองมีเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 7 ไม่มีประเภท
198 นางสาว กัลสุดา เทียมทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 7 ไม่มีประเภท
199 นางสาว ณัฐณิชา กรุงทวี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 7 ไม่มีประเภท
200 นาย ธนวัฒน์ มาละโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
201 นาย ธีรภัทร์ กำเหนิดสมุทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
202 นาย วิศรุต เพิ่มพัฒนางกูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
203 นาย พัชรวัฒน์ พัชรเมธารัศม์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
204 นาย กันตพล อ้นยิ้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
205 นาย กฤษฎา ธีทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
206 นาย อิทธิพล หงษ์ลอย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
207 นาย เอกชัย ก้งทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
208 นาย เอกชัย เทียนศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
209 นางสาว ฑิฆัมพร ดอนไพรนุช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 10 2.Gen.Girl
210 นาย วิศรุต เพชรก้านแก้วมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 10 1.Gen.Boy
211 นาย วัชรพล พรมบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 10 3.Gen.Ladyboy
212 นางสาว เกวลิน คำมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
213 นางสาว รัตนากร อุประ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
214 นางสาว มยุรา พิกุลเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
215 นาย ปริญญา ตรีเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
216 นางสาว ชัญญานุช กลีบขยาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
217 นางสาว กาญจนา เอกจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
218 นางสาว ณัฐสรียา บัวพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
219 นางสาว นรินทร์ทิพย์ อินทร์นา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
220 นาย วัชระ แกว่นกสิกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
221 นาย ชญานิน ชินินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
222 นาย เกียรติศักดิ์ คำมะพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
223 นาย กษิดิศ สุทธินวพันธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
224 นางสาว ธีมาพร กุลไกรเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
225 นางสาว พิชญ์สินี ธุวดาราตระกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
226 นางสาว รวิพร ใจตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
227 นางสาว สุภินัน แสงนิล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
228 นาย วิรเชษฐ์ แม่นเพชร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
229 นางสาว ราตรี หวังบุญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
230 นางสาว ศิริพร พาละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
231 นางสาว สาธิดา แสงอุทัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
232 นางสาว สิริพร ม่วงงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
233 นางสาว สุชาดา ลำใยผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
234 นาย ศุภฤกษ์ ทักษะปิยะบุตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
235 นางสาว กัญญารัตน์ ธรรมจักร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
236 นางสาว จันทร์ทิรา ศุภสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 4 ไม่มีประเภท
237 นางสาว สุดารัตน์ สุดาวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 4 ไม่มีประเภท
238 นางสาว ศยามล จำเนียรศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 4 ไม่มีประเภท
239 นางสาว สุชาดา พลสิทธางกูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 4 ไม่มีประเภท
240 นาย พชรพล พัวศรีพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 5 1.ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
241 นางสาว อาภาพร สนใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 5 2.ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
242 นาย ธภัทร จิตติเมธาวี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
243 นาย รัฐธรรมนูญ ประไพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
244 นางสาว ฉัตรฐริกา เกิดแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
245 นางสาว เพ็ญพิชชา โพธากุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 7 4.ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
246 นางสาว อาภาภรณ์ พลายโถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 7 4.ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
247 นางสาว เพชรลัดดา เสือประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 7 4.ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
248 นาย อาทิตย์ จันทร์จีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
249 นาย ประณัฐ รุ่งราตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
250 นาย ธิติวุฒิ ปิยะทัศน์ศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
251 นาย วีรพล กิจพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
252 นาย พิชานนท์ ประเสริฐอำไพสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
253 นาย มงคล จันทโชติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
254 นาย ภานุวัฒน์ แพ่งกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
255 นาย จิรวัฒน์ จิตสะทัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
256 นาย ธนภัทร ศิรธารา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
257 นาย อิสรภาพ แสงอ่อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
258 นาย ดนุพล กล้าหาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 10 3.Gen.Ladyboy
259 นาย วัยกรณ์ สุกสีกรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 10 1.Gen.Boy
260 นางสาว คริสต์มาส ศรีเพ็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 10 2.Gen.Girl
261 นาย จีรศักดิ์ กำจัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
262 นาย นครินทร์ ศักดิ์สูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
263 นางสาว สุนิศา ทันใจแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
264 นาย สิทธิโชค อินทะญาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
265 นาย ศุภกร มณีรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
266 นางสาว น้ำฝน พรมทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
267 นางสาว สุรีรัตน์ อ้นน้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
268 นางสาว สุนิดา เหมรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
269 นาย ณัฐพงศ์ เกียรติเจริญทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
270 นางสาว ชนัญญา ปัญญายศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
271 นางสาว รุจิฬา มาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
272 นาย ภงค์พรหม ศรีมันตะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
273 นาย ตะวัน แก้วลังกา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
274 นาย วงศกรณ์ พานประทีป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
275 นางสาว โสธญา โกแสนตก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
276 นางสาว นันทิกานต์ จันทร์เครือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
277 นางสาว อรวรรณ วงษ์สามาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
278 นางสาว ศศิธร ซาวหนองแขม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
279 นางสาว กัญวรา ธรรมสละ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
280 นางสาว กรรณิการ์ มูลปิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
281 นางสาว ณัฐริกา วงค์สืบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
282 นางสาว ปภิณวิช เยาวบุตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
283 นางสาว ฐานิตารัชต์ ปัญญารักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 ไม่มีประเภท
284 นางสาว ภคมน ไชยชนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 ไม่มีประเภท
285 นางสาว พิมพร โพธิ์ทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 5 1.ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
286 นางสาว สิริยากรณ์ ธรรมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 5 2.ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
287 นาย แสงเฮง ลี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
288 นาย เมธัส จันทราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
289 นาย เจษฎา ใสสว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
290 นางสาว วิลาวัลย์ คนเที่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 7 5.ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
291 นาย อลงกรณ์ อลงกรณ์โสภิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 7 5.ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
292 นางสาว ศิริรัตน์ ภูมิมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 7 5.ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
293 นาย มนัญชัย แก้วอ้าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
294 นาย พัชรดนัย ชัยประการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
295 นาย ศิริพงศ์ วงศ์ซื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
296 นาย อรรถพล จันทร์แก้วมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
297 นาย อนุชา รินทาวุธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
298 นาย ภาณุวิชญ์ นาคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
299 นาย ณัฐวุฒิ ไชยลังกา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
300 นาย นัทธพงศ์ เมืองวงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
301 นางสาว ทัชชกร คเชนทร์ชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
302 นาย ศรสิน โดมไพรวัลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
303 นาย ณัฐดนัย โปร่งใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 10 1.Gen.Boy
304 นาย รินรดา เกษนาวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 10 3.Gen.Ladyboy
305 นางสาว สุภาลักษณ์ เกตุสุจา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 10 2.Gen.Girl
306 นาย ณัชพล แซ่ลิ้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
307 นางสาว จิรัชยา บุญงามวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
308 นางสาว เพ็ญนภา เรืองหิรัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
309 นางสาว อุบลรัตน์ วงษ์สีดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
310 นางสาว หฤทัย ดีเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
311 นางสาว สุวัจนี เกิดคล้าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
312 นางสาว รัตนาวดี ถึงจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
313 นาย นาเคนทร์ จุสกรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
314 นางสาว ชนินทร์ ปั้นรูป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
315 นาย ธนภณ คงแสงไชย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
316 นาย กฤษณะ อุราราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
317 นาย ดนุสรณ์ สุภัทรนัต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
318 นาย ปาณัสม์ บางเเสงอ่อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
319 นาย ณัฐพงษ์ ทัพน้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
320 นางสาว มัลลิกา แก้วบางพูด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
321 นางสาว ธิดาพร พิศวงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
322 นางสาว เกษราภรณ์ สุขใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
323 นางสาว กัลยรัตน์ ปินะกาสัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
324 นางสาว ดาราวดี เมืองขุนรอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
325 นางสาว อัสวัลดา โส๊ะบีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
326 นาย เพรียวพงศ์ ไกรวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
327 นาย มงคล ส่องจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
328 นางสาว ภลินี เผือกเชาวไว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
329 นางสาว นิสาชล ยืนยาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
330 นางสาว กัลยรัตน์ ปินะกาลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 ไม่มีประเภท
331 นาย จิรวัฒน์ นิ่มนุช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
332 นาย ณัฐวุฒิ เรืองศิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
333 นางสาว กีรณา ทัศนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
334 นางสาว กาญจนา คงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
335 นางสาว ปิยฉัตร สุวรรณแสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
336 นางสาว ภัทรพรณ์ ชูกลิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
337 นาย กฤษณะ งามนาวัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
338 นาย นรินทร์ธร คมคาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 4 ไม่มีประเภท
339 นาย สรวิชญ์ พุทธโส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 4 ไม่มีประเภท
340 นางสาว สุชาดา ไพนุศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 5 2.ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
341 นาย ยุทธภูมิ พุ่มประดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 5 1.ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
342 นางสาว สลิตา ทองศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
343 นาย ณัฐกานต์ ภาคีธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
344 นางสาว ทัศน์เธียรชนก วงศ์พรหมเกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
345 นาย พุฒิพล พรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 7 3.ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมหรือจิตอาสา
346 นาย พิทวัส พูลทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 7 3.ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมหรือจิตอาสา
347 นาย พงศพัศ วงษ์มะเซาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 7 3.ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมหรือจิตอาสา
348 นาย พงศธร วิชัยรัตนกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
349 นาย ศุภกฤษ อัศวมงคลสิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
350 นาย นาเคนทร์ จุสกรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
351 นาย เอกรินทร์ มูลคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 9 ไม่มีประเภท
352 นาย พชรพงษ์ อินทรเผือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
353 นาย ศิวฤทธิ์ ธนะจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
354 นาย ฐิติศักดิ์ เรือนใจดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
355 นาย อรรถพล สร้อยสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
356 นาย วินิจ แก้วเเปลง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 10 3.Gen.Ladyboy
357 นาย กฤษฎิน สารเศวก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 10 1.Gen.Boy
358 นางสาว ทัชชพร แก้วสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 10 2.Gen.Girl
359 นางสาว อัญญาพร จันทรส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
360 นางสาว พันนภา ผลอุทิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
361 นางสาว ศกุลตรา ทาตุ่นใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
362 นางสาว กชพร บุญสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
363 นางสาว เยาวเรศ จันทร์อำไพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
364 นางสาว เจษฏาภรณ์ ศรีสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
365 นางสาว ปภัสสร หงษ์ชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
366 นาย ภานุพงษ์ วงศ์ศร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
367 นางสาว สุกัญญา วรรณภักดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
368 นาย กิตติพล ทองนาคะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
369 นาย เดชวัต จันทวงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
370 นาย ณัฐพงศ์ วนิชธัญญาทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
371 นาย อาทินันท์ วิชิตตานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
372 นางสาว กนกพร เบญจมาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
373 นาย วรวิทย์ เเก้ไข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 5 1.ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
374 นางสาว ธีร์จุฑา จันทิหล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 5 2.ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
375 นางสาว ชลธิฌา เหลือหลาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
376 นาย ภัทราวุธ ภาชุมโฉม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 9 1.ROV
377 นาย คุณานนต์ สุขิโต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 9 1.ROV
378 นาย ดลสันติ์ วิลาจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
379 นาย ชาญชัย ไวยะเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
380 นาย จาลึก บุญจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 9 1.ROV
381 นาย ภาณุพงษ์ พานทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 9 1.ROV
382 นางสาว สุชาวดี คำแพง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
383 นาย ธนกิตติ์ ไชยธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
384 นาย นพพร สัจจา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 9 1.ROV
385 นางสาว นันทิกานต์ สุพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 10 2.Gen.Girl
386 นาย กมล มาอินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม กิจกรรมที่ 10 1.Gen.Boy
387 นาย อานนท์ สมนวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
388 นาย ธีรพงศ์ ศรีจำรูญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
389 นาย อุกฤษฏ์ ประสาทสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
390 นาย กฤษณชาติ มงคลกิจสุนทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
391 นาย ธรรมสรณ์ รุจินันวรีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
392 นาย เดชาพล เกตุสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
393 นางสาว สุดารัตน์ เทียมจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
394 นางสาว ณัฎฐา จันประโคน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
395 นางสาว ชุติสุกานต์มณี ประดิษฐ์ผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
396 นางสาว พงศ์พัชรา เกณฑ์งูเหลือม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
397 นาย ไพบูลย์ หริพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
398 นางสาว นวลอนงค์ บุญปลื้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
399 นางสาว ชุติกาญจน์ จันมูลตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
400 นางสาว ณพพิชญ์ฌา ศิริวารินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
401 นาย พงศ์ธีรัช กลัดน้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
402 นางสาว สุทธิดา อำพันสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
403 นาย ยอดลม ลมจะโปะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
404 นางสาว ณภัสชนก มุ่งมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
405 นาย ระพีพัฒน์ สุรพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
406 นางสาว ณรัชรินทร์ อิ่มกลิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
407 นาย ภัคพล รถเพ็ชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 2.ทีมงานประกอบฉากบนเวที
408 นาย สุรชัย เจือไธสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
409 นางสาว รัญชิดา นุชแน้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
410 นางสาว วรรัญญา บุญพร้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
411 นางสาว อรวรรณ ไหมกระโทก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
412 นางสาว โมริยาห์ เผ่าสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
413 นางสาว ศุภรักษ์ ไชยเสนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
414 นางสาว ฐิติรัตน์ สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
415 นาย ธนกฤต สุขก้อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
416 นาย อติวิชญ์ อินหมื่นไวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
417 นาย ธนวัฒน์ เมียกขุนทด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
418 นางสาว สุรนันท์ รอดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 4 ไม่มีประเภท
419 นาย สัญชัย คูณเกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 4 ไม่มีประเภท
420 นางสาว วริศรา สมพิเศษศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 5 2.ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
421 นาย พชรพล สามชม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 5 1.ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
422 นางสาว ศิริพร แสวงดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
423 นางสาว ลัลนา ลอยศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
424 นาย วชิรวิทย์ วงศ์จิตรบุญตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
425 นางสาว นันทิญา เฮงสิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 7 2.ด้านกีฬาหรือด้านการส่งเสริมสุขภาพ
426 นางสาว ธัญญลักษณ์ เฟื่องสันเทียะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 7 2.ด้านกีฬาหรือด้านการส่งเสริมสุขภาพ
427 นางสาว นภัสสร ผ่องกุศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 7 2.ด้านกีฬาหรือด้านการส่งเสริมสุขภาพ
428 นาย ธิติ จินดาดวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
429 นาย กิตติพงษ์ ปันดอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
430 นาย ธเนศฐ์ โคษาราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
431 นาย รัชชานนท์ ัรักไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
432 นาย วีรพงศ์ ยอดปืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
433 นาย อนุชิต ภิรมย์ใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
434 นาย ศตวรรษ ศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
435 นาย ศหัศวรรษ พรหมวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
436 นาย ธนกฤต ชินนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
437 นาย นายวรวิทย์ พิพัฒน์ธรรมคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
438 นาย จิรศีล ประจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 10 3.Gen.Ladyboy
439 นาย จิราวัฒน์ พันธ์ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 10 1.Gen.Boy
440 นางสาว ณัฎณิชา ปลอดกระโทก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 10 2.Gen.Girl
441 นาย สุภวิทย์ กรงทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
442 นางสาว วัลภา ดำเนิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
443 นางสาว ฤดี ภูเมธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
444 นางสาว ศิริประภา แสนสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
445 นาย ศราวุธ วงชาเลื่อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
446 นางสาว ฟ้ารุ่ง จำปาสิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
447 นางสาว ชัญญานุช อินาลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
448 นางสาว ชัชนันท์ จำปาวะตะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
449 นาย ชัช นาคสวาสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
450 นางสาว ชนิกานต์ ทองนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
451 นางสาว นิศาชล แรมลี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
452 นางสาว สุพัตรา เพ็ญการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
453 นาย สหรัฐ เวชวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
454 นาย นนทภัทร คูวัฒนสุชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
455 นางสาว นุชนารถ ทองปน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
456 นาย ชานินทร์ อนุสุเรนทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
457 นาย พงษ์ประพันธ์ ดงใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
458 นางสาว เฟื่องลัดดา บุญเรือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
459 นางสาว เนตรขนก ชาหล่อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
460 นางสาว ชุติมาพร สิทธิไกรบำรุง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
461 นาย ธนาธิป พราหมณ์ไธสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
462 นาย นิติพงษ์ ดงแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
463 นาย จุฑาเทพ จงแก่นบุญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
464 นางสาว นนิภา คึมยะราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
465 นาย วีระชัย แก้วกนก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 4 ไม่มีประเภท
466 นาย คณิน มรกตศรีวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 4 ไม่มีประเภท
467 นาย ศักดิ์สิทธิ์ บัลลังค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 4 ไม่มีประเภท
468 นาย สุทธิเกียรติ ถิ่นถาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 4 ไม่มีประเภท
469 นาย ชัยมงคล เจิมกะแจะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 4 ไม่มีประเภท
470 นางสาว ภัณฑิรา ตรีรัตนเศวต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 5 2.ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
471 นาย ยุทธพิชัย ดวงจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 5 1.ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
472 นางสาว ชัชฎาภรณ์ สาระนันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
473 นางสาว ประภัทสร สุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
474 นางสาว ปิยวรรณ นิลแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
475 นางสาว ประภัสสรณ์ เที่ยงอยู่เย็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 7 5.ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
476 นาย อานนท์ กสิวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 7 5.ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
477 นาย ณัฐพงษ์ ภัคประภาวรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 7 5.ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
478 นาย กฤตยชญ์ ประสิทธิ์นอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
479 นาย สุทธิพงษ์ โลกาวี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
480 นาย อนวัช ศรีพุทธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
481 นาย ศิรวิทย์ จงย่อกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
482 นาย อภิชานนท์ สลุงอยู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
483 นาย สิทธิศักดิ์ ทัศนะภักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
484 นาย ชิติพัทธ์ ภายไธสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
485 นาย ธนวัธ มูลสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
486 นาย พิพัฒน์พงษ์ สุดหอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
487 นาย ศุภวิชญ์ ถวิลสุวรรณวัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
488 นางสาว พิรุณรักษ์ จันทร์ธเนตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 10 2.Gen.Girl
489 นาย ณลดา วัดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 10 3.Gen.Ladyboy
490 นาย พันธการ พรมสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 10 1.Gen.Boy
491 นางสาว ชนันทร สวนดอกไม้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
492 นางสาว ณัฐกุล นิลโคตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
493 นางสาว ปิยะธิดา เหมะธุลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
494 นางสาว ปกิตตา ยอแสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
495 นางสาว สรประไพ ทุมวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
496 นาย วัชระ รักษาราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
497 นางสาว ออมสิน วงค์คำแพง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
498 นางสาว พัชราภรณ์ ฟังเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 5 2.ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
499 นางสาว พรชิตา ปิยะไพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
500 นาย ณัฐพงษ์ สุวรรณหงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
501 นางสาว ณัฐวดี เทียนทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
502 นางสาว ณัฐณิชา เสาะสืบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
503 นางสาว สิรินทิพย์ แก้วคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
504 นางสาว อารุณี ยวนจิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
505 นางสาว พรรณี ตินานพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
506 นางสาว ภาวนา ประชุมฉลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
507 นางสาว พัชรา เดชารัมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
508 นางสาว อาทิตติยา บรรดาดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
509 นางสาว ปัณสิตา ขันเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
510 นาย สุทัศน์ สนั่นน้ำหนัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
511 นางสาว สุทธิดา หมายเลิศหล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
512 นางสาว เมทินี สะเกตมะวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
513 นางสาว วรรณี และเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
514 นางสาว พรสุดา มากแสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
515 นางสาว วิภารัตน์ กันตังกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
516 นางสาว ศศิกานต์ ชัยเวทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
517 นางสาว จริยา มุสิเกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
518 นางสาว วิชุดา สุวรรณมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
519 นาย ภาณุพงศ์ ศุภรัตน์วัฒนกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
520 นาย จิรัฏฐ์ อินทรมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
521 นางสาว กมลพรรณ แก้วดำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
522 นางสาว วิมล จันทร์มุณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
523 นาย ชานน ละอองแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
524 นาย นวพล เพอสะและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
525 นาย ฤทธิเดช เนียมเกตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
526 นางสาว อสมาภรณ์ ขวัญเต่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
527 นางสาว กัญญารัตน์ คงทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
528 นางสาว ชนิสา เซียวกูหยิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
529 นางสาว นารีนาฏ พันธเกตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
530 นางสาว อัญชิสา ธนะปาละ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 1.นักแสดง
531 นาย ผดุงศักดิ์ สกุลเด็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 4 ไม่มีประเภท
532 นาย ศจีพัต ศรีมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 4 ไม่มีประเภท
533 นาย ณัฐภัทร จินดาดวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 5 1.ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
534 นางสาว นิชาภัทธ ชุมแสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 5 2.ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
535 นางสาว ปาณิย์สรา ตรีรัตน์ธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
536 นาย นิพิฐพนธ์ ศรีอาราม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
537 นาย กวีพจน์ แก้วพิบูลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
538 นาย นฤเบศร ไพโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 7 5.ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
539 นาย พงศกร วัชรดิลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 7 5.ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
540 นางสาว อุษา ไพเนียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 7 5.ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
541 นาย อดิศร โส๊ะหนิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
542 นาย อภิสิทธิ์ หยีหมาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
543 นาย ปิยะวัช แก้วมณีโชติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
544 นาย จิรวัฒน์ วิญญารัมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
545 นาย วรพงศ์ ชีวโชติโสภณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
546 นาย ชัยกร สันติสุขลาภ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
547 นาย พิเชษฐ์ จิตตพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
548 นาย วรเศรษฐ์ ชุมทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
549 นาย พงศกร ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
550 นาย ภาคภูมิ บูรณะสิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
551 นางสาว จิราพัชร นาคเตี้ย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 10 2.Gen.Girl
552 นาย กัมปนาท บุญมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 10 3.Gen.Ladyboy
553 นาย ณัชพล ทองนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 10 1.Gen.Boy
554 นาย ธัชพล ลุ้งใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
555 นางสาว ญุลละนาร์ ทิพย์ร่วง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
556 นางสาว สุพรรณี จันทร์แย้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
557 นางสาว อารียา อุสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
558 นางสาว ดลนภา แสงศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
559 นางสาว จุวัยนีย์ สาลี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
560 นางสาว วัสยามล เกลี้ยงรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
561 นางสาว อัจฉรา วังหิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
562 นางสาว อัฐภิญญา ดวงภักดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
563 นางสาว นฤมล เอี่ยมละม่อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
564 นางสาว กัญชพร ธนะสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
565 นางสาว พัชรินทร์ พรมพินิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
566 นางสาว วราภรณ์ พุ่มประทุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
567 นางสาว ถิรดา ลิ่มดุลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
568 นางสาว อาทิตยา สุทธิช่วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
569 นางสาว เกวลี พรหมศรีแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
570 นางสาว ชมพูนุท แจ้งสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
571 นางสาว จุฬาลักษณ์ นิยมจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
572 นางสาว อาริยา นิ่มแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
573 นางสาว กรกนก พรหมทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
574 นางสาว ณัฐฐาพร สมล่ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
575 นางสาว เยาวลักษณ์ โอชู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
576 นาย ตันติกร มีเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
577 นาย พัฒนพงศ์ ทองวิถาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
578 นาย นันทวัฒน์ ใจสบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
579 นาย ชยุต มีธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
580 นางสาว ธิดารัตน์ จันทร์ปล้อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
581 นางสาว ปัทมวรรณ โพธิ์ทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
582 นางสาว สุกัญญา สังฆมาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
583 นางสาว เจนจิรา คุ้มเอียด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
584 นางสาว ชญานี พรมรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
585 นางสาว วาสนา ราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ กิจกรรมที่ 7 3.ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมหรือจิตอาสา
586 นางสาว สุกัลยา พิศล้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ กิจกรรมที่ 7 3.ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมหรือจิตอาสา
587 นางสาว อินธุอร วงค์ขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ กิจกรรมที่ 7 3.ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมหรือจิตอาสา
588 นางสาว มณิการ์ ร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
589 นางสาว น้ำทิพย์ สีนวลอ่อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
590 นางสาว พรทิภา บรรจงสุทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
591 นางสาว ปาริฉัตร มาศเมฆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
592 นางสาว กัญญาภัค ตรีทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
593 นางสาว ณัฐยาน์ สาและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
594 นาย วรธรรม กิจค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 1 ไม่มีประเภท
595 นางสาว สุทธิดา แก้วพูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
596 นาย ศุภเศรษฐ์ แก้วทาสี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
597 นางสาว ศีดา สิทธิศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
598 นางสาว ศริลักษณ์ สวัสดิวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
599 นางสาว อรอุมา ปรีดาภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
600 นางสาว ชุติมา ส้มแป้นเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
601 นางสาว มยุริญ ศรีทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 2 ไม่มีประเภท
602 นางสาว เสาวณีย์ ชูละเอียด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 4 ไม่มีประเภท
603 นางสาว หทัยชนก โลกภิบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
604 นาย ปฏิภาณ ชีวะกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
605 นางสาว ธนภรณ์ ชูขันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 6 ไม่มีประเภท
606 นาย อภิสิทธิ์ เชยบัวแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
607 นาย โกศัลย์ จันทร์พิบูลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
608 นาย ภานุวัฒน์ เพชรประดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
609 นาย ขจรพงศ์ มีแสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
610 นาย สุเมธ แป้นสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE
611 นาย ธนาคม ทองมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
612 นาย วิษณุ ปัทมาสังขพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
613 นาย นวมินทร์ ประจำน้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
614 นาย อภิวัฒน์ สิงห์รัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 9 1.ROV
615 นาย นนทวัฒน์ ทรัพยาสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมที่ 9 2.PUBG MOBILE