รายชื่อผู้เข้าร่วม

เลือกมหาวิทยาลัยเพื่อค้นหา

รายชื่ออาจารย์ผู้เข้าร่วม

ลำดับ ชื่อ นามสกุล กิจกรรมที่เข้าร่วม มหาวิทยาลัยที่สังกัด
1 นางสาว น้ำเพชร เพชรใหม่ กิจกรรมที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ
2 อาจารย์ หทัยวรรณ วิชัยดิษฐ กิจกรรมที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ
3 นางสาว วาริษา เชิดชู กิจกรรมที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ
4 อาจารย์ อธิยุต ทัตตมนัส กิจกรรมที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ
5 นางสาว สุภษี ดวงใส กิจกรรมที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ
6 อาจารย์ ศิรินาถ บูรณพงษ์ กิจกรรมที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ
7 นาย นิกร กรรณิกากลาง กิจกรรมที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ
8 นาย กิติ์จิพงษ์ อิทธิธรรมสกุล กิจกรรมที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ
9 อาจารย์ สมรัก รุ่งวัลลาภา กิจกรรมที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ
10 นางสาว วาริษา เชิดชู กิจกรรมที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ
11 ผศ.ดร. ณชญาภัส รอดประยูร กิจกรรมที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
12 ดร. ณฐมน บัวพรมมี กิจกรรมที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
13 อาจารย์ สุคนธ์ทิพย์ วงศ์พันธ์ กิจกรรมที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
14 ดร. พึงใจ พิชยอนุตรัตน์ กิจกรรมที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
15 นางสาว บุบผา ฐานุตตมานนท์ กิจกรรมที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
16 นาย คฑาวุธ เจียมบัว กิจกรรมที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
17 อาจารย์ สุคนธ์ทิพย์ วงศ์พันธ์ กิจกรรมที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
18 ผศ.ดร. ณชญาภัส รอดประยูร กิจกรรมที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
19 อาจารย์ ชุลีกร ชูโชติถาวร กิจกรรมที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
20 นาย พุทธิวัต สิงห์ดง กิจกรรมที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
21 อาจารย์ ณัฐพล ช่องดารากุล กิจกรรมที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
22 รศ. วสันต์ กันอ่ำ กิจกรรมที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
23 นาย สุรพร อ่อนพุทธา กิจกรรมที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
24 นาย รังสรรค์ สุวรรณหงส์ กิจกรรมที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
25 ดร. อัครวัฒน์ จตุพัฒน์วโรดม กิจกรรมที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
26 ดร. ถนอมพงษ์ พานิช กิจกรรมที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ
27 นางสาว ปาริชาติ ช้วนรักธรรม กิจกรรมที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
28 นางสาว ปัณณภัสร์ เลิศวริษฐ์กุล กิจกรรมที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
29 นางสาว ณัฐญาดา เกษโร กิจกรรมที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
30 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ธีระเวช กิจกรรมที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
31 นาง ลาวัลย์ สายสุวรรณ กิจกรรมที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
32 นางสาว มณฑิรา แจ้งเนตร กิจกรรมที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
33 นาง กัณหา โฉมศรี กิจกรรมที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
34 อาจารย์ พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์ กิจกรรมที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
35 ผศ.ดร. ศิริรัตน์ ชำนาญรบ กิจกรรมที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
36 นางสาว ทิพย์กมล ซิ้วน้อย กิจกรรมที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
37 อาจารย์ ธนภณ รัชตกุลพัฒน์ กิจกรรมที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
38 นาย ธีระวัฒน์ เพ็ญภินันท์ กิจกรรมที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
39 อาจารย์ ธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ กิจกรรมที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
40 นางสาว อนุมาศ แสงสว่าง กิจกรรมที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
41 นาย ศราวุธ แดงมาก กิจกรรมที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
42 อาจารย์ ญาณินท์ สายหยุด กิจกรรมที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
43 นางสาว ณัฐวรรณ จันทร์พ่วง กิจกรรมที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
44 รศ. รุ่งทิวา ชูทอง กิจกรรมที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
45 นาย นิธินพ ทองวาสนาส่ง กิจกรรมที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
46 นาง ศรีสุดา ลีลาวัสุฒน์ กิจกรรมที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
47 อาจารย์ อาภาพรรณ ปลั่งสิริสุนทร กิจกรรมที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
48 ผศ.ดร. ศรีสมร ผ่องพุฒิ กิจกรรมที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
49 ผศ.ดร. วาสุกาญจน์ งามโฉม กิจกรรมที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
50 ผศ.ดร. ดารารัตน์ สุขแก้ว กิจกรรมที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
51 ดร. ยุทธนา คล้ายอยู่ กิจกรรมที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
52 ผศ.ดร. นพนภา จุลโลบล กิจกรรมที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
53 อาจารย์ กฤติกา มาอินทร์ กิจกรรมที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
54 ดร. ฐิติมนต์ ธนกิติเอื้ออังกูร กิจกรรมที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
55 อาจารย์ วัชรพล บุญสมบูรณ์ กิจกรรมที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
56 นาย วัชธนพงศ์ ยอดราช กิจกรรมที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
57 อาจารย์ วีรยุทธ สวัสดิ์กิจไพโรจน์ กิจกรรมที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
58 นาย วัลลภ อรุณธรรมนาค กิจกรรมที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
59 นางสาว วิภาวรรณ จันทร์ประชุม กิจกรรมที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
60 อาจารย์ อุทัย แก้วกลม กิจกรรมที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
61 ดร. ภิญญดา รื่นสุข กิจกรรมที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
62 ผศ.ดร. ศิริมา แก้วเกิด กิจกรรมที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
63 นาย ไกรสร สว่างศรี กิจกรรมที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
64 นาย คณัสนันท์ สงวนสัตย์ กิจกรรมที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
65 นางสาว อโณทัย ทิพเนตร กิจกรรมที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
66 นาย ปฏิพล หอมยามเย็น กิจกรรมที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
67 ดร. สุวิทย์ สมสุภาพรุ่งยศ กิจกรรมที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
68 อาจารย์ ชุตินันท์ วิลามาศ กิจกรรมที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
69 อาจารย์ ศศินันท์ ศาสตร์สาระ กิจกรรมที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
70 อาจารย์ กนกกาญจน์ กล่อมเกลา กิจกรรมที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
71 นาย ไกรสร สว่างศรี กิจกรรมที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
72 อาจารย์ ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม กิจกรรมที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
73 นาย นิชนันท์ คงศรี กิจกรรมที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
74 นาย วสันต์ ขันธพร กิจกรรมที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
75 ดร. กัญญ์วรา สมใจ กิจกรรมที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
76 นาย นรินทร์ จิวิตัน กิจกรรมที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
77 อาจารย์ ภาณุเดช จริยฐิตินันท์​ กิจกรรมที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
78 นาย สวัสดิ์ หากิน กิจกรรมที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
79 อาจารย์ ปิยะพร เสมาทอง กิจกรรมที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
80 นาย ภาคภูมิ ภัควิภาส กิจกรรมที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
81 นาย อดิศักดิ์ ฝนห่าแก้ว กิจกรรมที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
82 นาง กมลลักษณ์ ชัยดี กิจกรรมที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
83 นาย ธีรภพ แสงศรี กิจกรรมที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
84 นาย ชัชวิน วรปรีชา กิจกรรมที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
85 อาจารย์ ณัฐกรณ์ กานคาน กิจกรรมที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
86 นาย คมสันต์ สุขวิญญา กิจกรรมที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
87 นาย สัญญา บริสุทธิ์ กิจกรรมที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
88 นางสาว เสาวคนธ์ หนูขาว กิจกรรมที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
89 นางสาว เฉลียว บุตรวงษ์ กิจกรรมที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
90 ดร. สรวงภรณ์ สัจภาพพิชิต กิจกรรมที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
91 นางสาว มนัสสิกัญฎิ์ มะลิวัลย์ กิจกรรมที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
92 อาจารย์ ชุมพล โมฆรัตน์ กิจกรรมที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
93 นาย เวนิส บรรพตา กิจกรรมที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
94 อาจารย์ ศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์ กิจกรรมที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม
95 อาจารย์ พิศาล ทองนพคุณ กิจกรรมที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม
96 อาจารย์ วิชุดา มิ่งสกุล กิจกรรมที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม
97 นางสาว นลินี ชนะมูล กิจกรรมที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม
98 อาจารย์ อาริสาย์ รุ่งเรืองผล กิจกรรมที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม
99 นาย ประสิทธิ์ ฐานาวิวัฒน์ กิจกรรมที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม
100 อาจารย์ มัทนา ชาญกิจ กิจกรรมที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม
101 ดร. สุกานดา กลิ่นขจร กิจกรรมที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ
102 อาจารย์ อัจฉราวรรณ ท้าวด่อน กิจกรรมที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ
103 ผศ.ดร. พลานุช คงคา กิจกรรมที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ
104 นาง ชนานาถ ผดุงศิลป์ กิจกรรมที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ
105 อาจารย์ ปุริม หนุนนัด กิจกรรมที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ
106 นาย อนิรุธ พิพัฒน์ประภา กิจกรรมที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ
107 ดร. ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ กิจกรรมที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ
108 อาจารย์ นวินดา ซื่อตรง กิจกรรมที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ
109 นาย นรรัฐ รื่นกวี กิจกรรมที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ
110 อาจารย์ กฤษณพล เกิดทองคำ กิจกรรมที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ
111 นาย กุลเชษฐ ชุ่มเย็น กิจกรรมที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ
112 ผศ. นัฏพร จิรเจษฎา กิจกรรมที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
113 อาจารย์ ธนัย ศรีอิสาณ กิจกรรมที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
114 ดร. อชิตพล พลเขต กิจกรรมที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
115 อาจารย์ พรเทพินทร์ สุขแสงประสิทธิ์ กิจกรรมที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
116 ดร. อารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด โนท กิจกรรมที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
117 นางสาว สาวิตรี จูมเกตุ กิจกรรมที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
118 อาจารย์ ชลวัชร ประวาลปัทมกุล กิจกรรมที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
119 ดร. ปนัดดา จันทะกล กิจกรรมที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
120 นาย สานิตย์ ปัตตะเน กิจกรรมที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
121 นาย ฉัตรชัย สุตีกษณะ กิจกรรมที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
122 นางสาว นัทชา โสภาพร กิจกรรมที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
123 ผศ.ดร. ชลีนุช คนซื่อ กิจกรรมที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
124 อาจารย์ ฐานิตย์ เกสร กิจกรรมที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
125 อาจารย์ ปาณิสรา ประจุดทะศรี กิจกรรมที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
126 ผศ.ดร. อารยา อึงไพบูลย์กิจ กิจกรรมที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
127 นางสาว ภัทริยา วาหมงคล กิจกรรมที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
128 อาจารย์ บุสรินทร์ คูนิอาจ กิจกรรมที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ
129 นาง ชิดชนก มากเชื้อ กิจกรรมที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ
130 นางสาว รักขิฏา เอี่ยมวิจารณ์ กิจกรรมที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ
131 นาง ชวนพิศ เจยาคม กิจกรรมที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ
132 ดร. ธิดาภัทร อนุชาญ กิจกรรมที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ
133 นาย ศิริศักดิ์ ศิริภิบาล กิจกรรมที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ
134 นางสาว รักขิฏา เอี่ยมวิจารณ์ กิจกรรมที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ
135 อาจารย์ อานนท์ บัวศรี กิจกรรมที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ
136 นาย ณรงค์กร ศรีสวัสดิ์ กิจกรรมที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ
137 อาจารย์ นุชนาถ ทับครุฑ กิจกรรมที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
138 อาจารย์ จิรัชญา บุญช่วย กิจกรรมที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
139 นาง วาจิศา จันทรักษ์ กิจกรรมที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
140 นาง สุพัชชา คงเมือง กิจกรรมที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
141 นางสาว อัญชิษฐา กิ้มภู่ กิจกรรมที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
142 นาง วาจิศา จันทรักษ์ กิจกรรมที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
143 นางสาว อัญชิษฐา กิ้มภู่ กิจกรรมที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
144 ผศ.ดร. ขวัญหทัย ใจเปี่ยม กิจกรรมที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
145 นางสาว อรัญญา จินาชาญ กิจกรรมที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
146 นางสาว สารภี ทองศรีแก้ว กิจกรรมที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
147 นางสาว มรรษสิณีช์ สวัสดี กิจกรรมที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
148 นางสาว มรรษสิณีช์ สวัสดี กิจกรรมที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
149 นาย เดชนรินทร์ ตะปินา กิจกรรมที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
150 นาย ดนวัต สีพุธสุข กิจกรรมที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ