สถานที่จัดกิจกรรม

สูจิบัตร

การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8 วันที่ 20 - 22 มกราคม 2563

⦁ ช่องทางการเข้าดูสูจิบัตร http://online.pubhtml5.com/iuom/kuhg/

ผู้ประสานงานกลางการจัดงาน

⦁ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาจารย์สมบัติ คชายุทธ โทร 088-008-0485

⦁ ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาจารย์ธเรศ สันตติวงศ์ไชย โทร 085-349-6664

ช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

⦁ แฟนเพจ Facebook คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ https://www.facebook.com/burmutk/

⦁ เว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ http://www.bu.rmutk.ac.th/